Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές (ΔΣ) αποσκοπούν στην προετοιμασία και ανάδειξη νέων ερευνητών και ερευνητριών που έχουν την ικανότητα να προάγουν την επιστημονική γνώση με αυτόνομη παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων στις γνωστικές περιοχές του Αρχιτέκτονα Μηχανικού καθώς και στη διεπαφή τους με άλλες επιστημονικές περιοχές. Η Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ), ως τελικό αποτέλεσμα των ΔΣ, αποτελεί ένα συνεκτικό, πρωτότυπο και αυτόνομο σύνολο τεκμηριωμένων συλλογισμών καθοδηγούμενο από μια μέθοδο διερεύνησης ερευνητικών υποθέσεων για την παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι ΔΣ οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος και του τίτλου του Διδάκτορα Μηχανικού ή του Διδάκτορα ΕΜΠ. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) οργανώνεται στο πλαίσιο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, ενιαία για όλους τους Τομείς.

Κάθε χρόνο η Σχολή προκηρύσσει εικοσιοκτώ (28) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ). Οι ενδιαφερόμενοι/ες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΓΜΣΕ της Σχολής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική προκήρυξη.

Για κάθε ΥΔ ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Σχολής, κατόπιν εισήγησης του Τομέα, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγησή του/της, η οποία σε συνεργασία με τον/την ΥΔ, καθορίζει το θέμα της διατριβής.

Το πρώτο έτος εκπόνησης της ΔΔ περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός ετήσιου «Σεμιναρίου Υποψηφίων Διδακτόρων», το οποίο ολοκληρώνεται με τη δημόσια παρουσίαση των ΥΔ στην «Ετήσια Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων». Εν συνεχεία, κάθε ακαδημαϊκό έτος οι ΥΔ υποβάλλουν αναλυτικό υπόμνημα στην τριμελή επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της ΔΔ τους το οποίο μαζί με έκθεση προόδου της επιτροπής υποβάλλονται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) και τη ΓΣ της Σχολής.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κυρίως τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔΣ) της Σχολής, για την παραμονή των ΥΔ στον κατάλογο των ενεργών διατριβών της Σχολής. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο ΠΔΣ είναι τα δέκα (10) έτη.

Οι ΥΔ έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ. Επιπλέον, το ΕΜΠ προσφέρει, μέσω του ΕΛΚΕ, δεκατρείς (13) υποτροφίες τριετούς διάρκειας σε ΥΔ της Σχολής. Οι ΥΔ είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό σε μαθήματα του πενταετούς Προγράμματος Σπουδών και των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ).

Οι ΥΔ οφείλουν να επιδιώκουν ενεργή παρουσία στην ελληνική και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική αξιολόγηση της ΔΔ είναι να παρουσιάσουν υπόμνημα με τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής, τα οποία θα ληφθούν υπόψη από την τριμελή επιτροπή στην έγγραφη εισήγησή της προς τη ΓΣ της Σχολής για την υποστήριξη της ΔΔ.

Η συμβουλευτική επιτροπή μετά την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου του/της ΥΔ και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της διατριβής. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής, ορίζεται από τη ΓΣ της Σχολής Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή.

Ο/Η ΥΔ αναπτύσσει τη διατριβή δημόσια, κατόπιν πρόσκλησης και ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Η έγκριση της διατριβής βεβαιώνεται με σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία αξιολόγησης μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του/της ΥΔ, πραγματοποιείται η αναγόρευση σε Διδάκτορα του ΕΜΠ από τη ΓΣ της Σχολής.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας (ΓΜΣΕ).