Χρονική διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ή τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και πιο συγκεκριμένα:

  • τρία (3) έτη για τους κατόχους Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, ή

  • τέσσερα (4) έτη για όσους γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση ως διπλωματούχοι ΕΜΠ και των Πολυτεχνικών Σχολών πενταετούς φοίτησης ή άλλων Σχολών με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Σε αυτή την περίπτωση, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) υποχρεούνται, με βάση σχετική απόφαση της ΓΣ, να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα καθορισμένα κατά περίπτωση μεταπτυχιακά μαθήματα.

Οι ΥΔ υποχρεούνται να υποβάλουν τη Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) προς αξιολόγηση μέσα σε πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία έναρξης. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για ένα (1) έως και πέντε (5) συνολικά επιπλέον έτη μετά από αιτιολογημένη εισήγηση (έκθεση προόδου) της τριμελούς επιτροπής και απόφαση της ΓΣ της Σχολής. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) είναι συνεπώς τα δέκα (10) έτη.

Οι ΥΔ που δεν έχουν ολοκληρώσει τη ΔΔ τους εντός δέκα (10) ετών από την έναρξή της, καλούνται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) ή στη Γενική Συνέλευσης ΓΣ) της Σχολής για να αποφασιστεί, με την παρουσία και της τριμελούς επιτροπής, αν η εκπόνηση της ΔΔ θα διακοπεί οριστικά ή θα συνεχισθεί με χρονικό όριο δύο (2) ακόμα έτη το μέγιστο.

Οι ΥΔ έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αναστολή εκπόνησης για μέχρι δύο (2) το πολύ, συνεχόμενα ή μη, έτη τα οποία δεν προσμετρώνται στον μέγιστο χρόνο παραμονής στο ΠΔΣ.