Δομή

Η διάρθρωση της Σχολής προβλέπει τη λειτουργία τεσσάρων Τομέων με διαφορετικές Περιοχές, στους οποίους κατανέμονται τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) και οι διοικητικοί υπάλληλοι.

Στη λειτουργία του κάθε Τομέα υπάγονται θεσμοθετημένα Εργαστήρια. Ορισμένα από τα Εργαστήρια είναι διατομεακά και λειτουργούν στα πλαίσια της Σχολής, εξυπηρετώντας συνολικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η εκπαιδευτική και διοικητική υποστήριξη της Σχολής παρέχεται από την Κεντρική Γραμματεία της.