Τομείς

Η Σχολή διαιρείται σε Τομείς, οι οποίοι σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, αποτελούν τη βασική ακαδημαϊκή και ερευνητική μονάδα, η οποία συνθέτει την πρωτεύουσα δομή της Σχολής. Καλύπτουν, στηρίζουν και προάγουν τη διδασκαλία και την έρευνα μέρους του γνωστικού αντικειμένου της Σχολής, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης.

Όργανα του Τομέα είναι:

  • Η Συνέλευση του Τομέα, που απαρτίζεται από τα Μέλη ΔΕΠ του Τομέα, εκπροσώπους των Φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων
  • Ο Διευθυντής του Τομέα, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, ανήκει σε μια από τις δύο ανώτερες βαθμίδες του ΔΕΠ και έχει ετήσια θητεία.