Διακρίσεις

Μέλη ΔΕΠ της Σχολής, ως ενεργοί αρχιτέκτονες, επανειλημμένα έχουν διακριθεί κατά την συμμετοχή τους σε διεθνείς και πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και τους έχουν απονεμηθεί βραβεία, μελετημένου ή εφαρμοσμένου έργου, στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στις διαδικασίες εξέλιξής τους. Επίσης έχουν απονεμηθεί διακρίσεις για το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο. Πολλά μέλη ΔΕΠ της Σχολής έχουν διεθνή παρουσία και δραστηριότητα με συμμετοχές σε διεθνείς οργανισμούς, σε συνέδρια, σεμινάρια και επιτροπές. Ενδεικτικά αναφέρονται η Ευρωπαϊκή Ένωση Αρχιτεκτονικής Εκπαίδευσης (European Association of Architectural Education- EAAE), το πρόγραμμα Erasmus Mundus-Latin America/Europe, το ICOMOS, TICCIH, UIA, DoCoMoMo, UMAR κλπ. Η συνεχής πρόσκληση συμμετοχής μελών ΔΕΠ της Σχολής στις διεθνείς οργανώσεις και στα συνέδρια και σεμινάρια αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης του επιστημονικού τους επιπέδου.

Παράλληλα οι φοιτητές, παρ’ όλο το εξαιρετικό φόρτο των σπουδών, όποτε υπήρξαν φοιτητικές συμμετοχές σε διεθνείς ή ελληνικούς διαγωνισμούς διακρίθηκαν επανειλημμένα.

Τέλος πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στην μεγάλη συμμετοχή φοιτητών της Σχολής στα προγράμματα διεθνών ανταλλαγών (Erasmus, IAESTE κλπ.). Κάθε ακαδημαϊκό έτος περίπου 60-70 φοιτητές της Σχολής, συνήθως στο 7ο ή 8ο εξάμηνο, σπουδάζουν σε ξένα πολυτεχνεία μία ή δύο περιόδους, ενώ κατ’ αναλογία η Σχολή δέχεται αντίστοιχο αριθμό φοιτητών από αρχιτεκτονικές σχολές του εξωτερικού, οι οποίοι εντάσσονται στα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η Σχολή ενισχύει αυτή την κινητικότητα των φοιτητών η οποία συχνά συνδυάζεται με αντίστοιχη κινητικότητα διδασκόντων.

Σχέσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς

Μέλη ΔΕΠ της Σχολής είτε ορισμένοι ως εκπρόσωποί της, είτε ορισμένοι από τους διάφορους φορείς συμμετέχουν σε επιτροπές και ως σύμβουλοί τους. Χαρακτηριστικά αναφέρονται το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ο ΔΟΑΤΑΠ, το ΤΕΕ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και διάφορες πολιτιστικές οργανώσεις. Η Σχολή μέσω των εκπροσώπων της και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, παρεμβαίνει σε θέματα αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, όπως ο χαρακτηρισμός διατηρητέων κτιρίων, επεμβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα και γενικότερα θέματα κοινωνικού περιεχομένου.

Επίσης η Σχολή συμμετέχει ως συνδιοργανώτρια σε εκθέσεις, σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Το έργο της Σχολής έχει υποβοηθήσει αρκετές φορές το έργο δημόσιων φορέων η της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Σχολή έχει ανοικτούς ορίζοντες σε ότι αφορά την συνεργασία με φορείς, επιδιώκει ακόμη την κοινοποίηση των εκδηλώσεων αυτών και το άνοιγμα προς την κοινωνία.