Δομή του Προγράμματος Σπουδών


Δείτε τις σελίδες των Μαθημάτων όπως ήταν πριν την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών (έγκριση Συγκλήτου 28/9/2018) από εδώ


Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ έχει καθοριστεί με βάση τις απαιτήσεις ανώτατης εκπαίδευσης επιστημονικού δυναμικού και με τις ευρύτερες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής παραγωγής, όπως αναπτύσσονται τόσο στον άμεσο χώρο άσκησης του επαγγέλματος, όσο και διεθνώς, υπό την επιρροή συνολικότερων πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών μεταλλαγών.

Βασικότατη είναι η παρατήρηση πως η Σχολή Αρχιτεκτόνων, συνιστά Δημόσια Πανεπιστημιακή Σχολή. Η οργάνωση του προγράμματός της δε συνδέεται απλά με την ευρύτερη «ελεύθερη» αναγνώριση και αξιολόγηση των επιστημονικών και επαγγελματικών συνθηκών. Συνδέεται, πολύ ειδικότερα, με συλλογικά πολιτειακά αιτήματα ανώτατης εκπαίδευσης επιστημονικού δυναμικού, όπως και με συλλογικούς θεσμικούς όρους οργάνωσης αυτής της εκπαίδευσης.

Ο δημόσιος αυτός χαρακτήρας, οδηγεί μεταξύ των άλλων, στην αρχή της διατήρησης του εύρους και της πολυμορφίας της σπουδής, ως προς τη δομή, τους διδάσκοντες και, κυρίως, τους εκπαιδευόμενους. Η Σχολή δεν απευθύνεται σε μικρό αριθμό αποδεκτών οι οποίοι εκπαιδεύονται ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένες απαιτήσεις αγοράς, αλλά σκοπεύει στη διαμόρφωση επιστημόνων προορισμένων να αντιμετωπίσουν το ευρύτερο εκείνο πεδίο θεμάτων που οφείλουν να απασχολούν την πολιτεία και που απαντούν στις απαιτήσεις του εκτενέστερου δυνατού τμήματος του πληθυσμού. Το παρεχόμενο από τη Σχολή δίπλωμα είναι δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού χωρίς εξειδίκευση.

Πριν τη λεπτομερέστερη επεξήγηση του προγράμματος μαθημάτων αξίζει να επισημανθεί η σύγχρονη συνθήκη των ραγδαίων μεταβολών οι οποίες χαρακτηρίζουν τη διεθνή πραγματικότητα στις περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η συνθήκη αυτή δημιουργεί στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα την υποχρέωση εκπαίδευσης νέων επιστημόνων, ικανών να παρακολουθούν το νέο γίγνεσθαι με τρόπο ψύχραιμο και κριτικό. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται ώστε να παρουσιάζουν συνεχή δεκτικότητα μάθησης, να μπορούν να ανατροφοδοτούν τα αποθέματα γνώσης τους, να είναι σε θέση να παρακολουθούν τη δυναμική του κοινωνικού συστήματος και του επαγγέλματος, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα σε μια ενοποιημένη αγορά εργασίας, με γνώση, όμως, των ιδιαιτεροτήτων του χώρου τους.

Διακρίνονται δύο τύποι οργάνωσης των μαθημάτων: μαθήματα Σύνθεσης και Θεωρίας και μαθήματα Θεωρίας - Άσκησης.

Τα Μαθήματα Σύνθεσης και Θεωρίας αποτελούν τον άξονα συγκρότησης της σπουδής. Διεξάγονται στο σχεδιαστήριο, είναι 8ωρα ή 6ωρα, αναπτύσσονται με κεντρικό αντικείμενό τους τη διδασκαλία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ενώ περιλαμβάνουν επιπλέον τη διδασκαλία θεμάτων θεωρίας και γνωσιολογικής υποστήριξης. Διατρέχουν το σύνολο των σπουδών και αντιστοιχούν σε ένα μάθημα Σύνθεσης και Θεωρίας για το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 9ο εξάμηνο και σε δύο μαθήματα Σύνθεσης και Θεωρίας για το 5ο έως και το 8ο εξάμηνο.

Στα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται:

  • Τα μαθήματα αρχιτεκτονικών συνθέσεων.
  • Τα μαθήματα πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού, όπως και σχεδιασμού υπαίθριων δημόσιων χώρων και τοπιακών παρεμβάσεων σε αστικές και περιαστικές περιοχές.-
  • Το μάθημα πεδίου, με αντικείμενο τη μελέτη και αποτύπωση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
  • Τα μαθήματα αρχιτεκτονικών κατασκευών και αντικειμένου.

Η δεύτερη κατηγορία μαθημάτων, τα μαθήματα Θεωρίας – Άσκησης, διαφέρουν από τα μαθήματα Σύνθεσης και Θεωρίας ως προς την έκταση και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, την ποσότητα εργασίας που απαιτούν για την επίλυσή τους και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η επεξεργασία που απαιτείται κατά τα μαθήματα αυτά, οργανώνεται σε προκαθορισμένες φάσεις μέσα στο εξάμηνο έτσι ώστε, σε κάθε περίπτωση, η επίλυση, διόρθωση και αξιολόγηση να ολοκληρώνεται στο σχεδιαστήριο, κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας ή με οποιαδήποτε άλλη κατανομή της εργασίας μέσα στο εξάμηνο κρίνεται σκόπιμη από τον διδάσκοντα, προκειμένου να μη συσσωρεύεται φόρτος εργασίας στους σπουδαστές εκτός των ωρών διδασκαλίας. Οι παραδόσεις των εργασιών στα μαθήματα Θεωρίας - Άσκησης ολοκληρώνονται αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων.


Δείτε τις προτάσεις για την Ανοικτή Διαβούλευση για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής από εδώ (πρέπει πρώτα να έχετε κάνει σύνδεση στο σύστημα με τα στοιχεία του λογιαριασμού σας στο central).