Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3396
Τοποθεσία: 
κτ. Τοσίτσα, 5ος όροφος, Γραφείο Κοσμήτορα
  Τηλέφωνο Fax

Σχολή

Συντονιστής

Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"

Μέλη

Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"

Μέλος

Τομέας Ι

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας II

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

  • , Αναπληρώτρια καθηγήτρια    

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας IV

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Γραμματεία

Μέλος

Θεσμοθέτηση: 
Συγκλητική Απόφαση 23933/08-05-2018 [ΦΕΚ 1806/τ.Β'/21-05-2018]

Έχει ως αντικείμενο το συντονισμό των Διδακτορικών Σπουδών και της Μεταδιδακτορικής Έρευνας, καθώς και των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) που συμμετέχει η Σχολή.

Η επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του συντονιστή και παρίστανται οι Διευθυντές/ντριες όλων των Τομέων.

Στην επιτροπή συμμετέχουν επίσης:

  • ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών από τα ΔΠΜΣ της Σχολής και
  • ένας εκπρόσωπος των Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής.