Εγγραφή και διαδικασίες έναρξης Διδακτορικών Σπουδών

Εγγραφή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Μετά την παραλαβή της απόφασης αποδοχής και εντός των ημερομηνιών που υποδεικνύει το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας (ΓΜΣΕ), οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (ΥΔ) αποστέλλουν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ), μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔΣ) και αποδέχονται όλους τους όρους του.

Συγκρότηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Για κάθε ΥΔ ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Σχολής, κατόπιν εισήγησης του Τομέα, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγησή του/της, στην οποία μετέχουν:

 • ως επιβλέπων ή επιβλέπουσα, ένα (1) μέλος του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής, της βαθμίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή.
 • δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι:
  • ​​μέλη ΔΕΠ
   της Σχολής ή
   άλλης Σχολής του ΕΜΠ ή
   άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή
   Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου ως ομοταγούς, ή
  • ερευνητές/τριες
   των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εσωτερικού (Ν.4310/2014, αρ.13Α) ή
   από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εξωτερικού (ΔΟΑΤΑΠ), οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διατριβή.

Η ημερομηνία της συνεδρίασης της ΓΣ της Σχολής στην οποία εγκρίνεται η συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής αποτελεί την επίσημη ημερομηνία έναρξης της διατριβής.

Ορισμός θέματος Διδακτορικής Διατριβής

Η τριμελής επιτροπή, σε συνεργασία με τον/την ΥΔ, καθορίζει τον τίτλο και συνοπτική περιγραφή της ΔΔ στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η πρόταση κατατίθεται στη ΓΣ του Τομέα και κατόπιν διαβιβάζεται για έγκριση από τη ΓΣ της Σχολής.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, η τριμελής επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί την τροποποίηση του τίτλου καταθέτοντας νέα τεκμηριωμένη πρόταση προς τη ΓΣ του Τομέα και της Σχολής.