Αναγόρευση σε Διδάκτορα ΕΜΠ

Κατάθεση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (ΥΔ) υποχρεούνται να:

  1. υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αρχείο της ΔΔ:
  2. καταθέσουν τρία (3) αντίτυπα της ΔΔ και πιο συγκεκριμένα:
  3. ​​καταθέσουν στο ΓΜΣΕ τη σχετική αίτηση, μαζί με τις βεβαιώσεις που θα λάβουν από τη βιβλιοθήκη, την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα και μία πρόσφατη φωτογραφία.
Αναγόρευση σε Διδάκτορα του ΕΜΠ

Μετά την εκπλήρωση όλων των ανωτέρω υποχρεώσεων και την κατάθεση του πρακτικού από την επταμελή εξεταστική επιτροπή, ο/η Κοσμήτορας της Σχολής υποχρεούται εντός μηνός να συγκαλέσει σε ειδική συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Σχολής, παρουσία μέλους των Πρυτανικών Αρχών (Αντιπρύτανη), για την αναγόρευση και ορκωμοσία κάθε νέου ή νέας Διδάκτορος του Ιδρύματος.

Κατά την τελετή της αναγόρευσης οι νέοι Διδάκτορες ορκίζονται εκφωνώντας μία από τις δύο προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις, με προσωπική επιλογή τους.

Διδακτορικό Δίπλωμα

Μετά την αναγόρευση, το ΓΜΣΕ υποχρεούται να ενημερώσει το μητρώο Διδακτόρων του ΕΜΠ, που φυλάσσεται στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΕΜΠ, με ευθύνη του οποίου εκδίδονται κατ’ έτος τα Διδακτορικά Διπλώματα με την ηλεκτρονική υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΕΜΠ.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί λαμβάνουν από το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΕΜΠ* το δίπλωμα του «Διδάκτορος Μηχανικού του ΕΜΠ» και οι υπόλοιποι του «Διδάκτορος του ΕΜΠ». Δεν απονέμεται βαθμός Διδακτορικού Διπλώματος, ούτε αριθμητικά ούτε με χαρακτηρισμό.

*Το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας της Δ/νσης Σπουδών του ΕΜΠ εδράζεται στον πρώτο (1ο) όροφο του κτιρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.