Δικαιώματα και παροχές Υποψηφίων Διδακτόρων

Οι Διδακτορικές Σπουδές (ΔΣ) προσφέρονται δωρεάν. Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (ΥΔ) έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ και αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:

Αριθμός Μητρώου Σχολής

Οι ΥΔ, μετά την καταχώρηση των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΜΠ, λαμβάνουν από το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας (ΓΜΣΕ) τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ), ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση των παρακάτω διαδικασιών. Στην περίπτωση που ο/η ΥΔ έγινε δεκτός/ή ως κάτοχος ενός εκ των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) της Σχολής, διατηρεί τον ίδιο ΑΜ.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισητηρίου (πάσο) για τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία έγκρισης της τριμελούς επιτροπής. Η έκδοσή της, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγοντας πάντα το πεδίο «Διδακτορικός Φοιτητής», οι ΥΔ θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

  1. Στη στήλη «Εγγραφή», δημιουργία λογαριασμού με username και password της επιλογής τους.
  2. Στη στήλη «Είσοδος», υποβολή αίτησης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συχνές ερωτήσεις.
    *Ως ημερομηνία εισαγωγής συμπληρώνεται η ημερομηνία έγκρισης της τριμελούς επιτροπής.
  3. Έλεγχος και έγκριση αίτησης από το ΓΜΣΕ, το οποίο ενημερώνει την υπηρεσία.
    *Για την έγκριση της αίτησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς όλες οι διαδικασίες έναρξης.
  4. Ειδοποίηση ΥΔ, μέσω sms ή e-mail, για την παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) και πριν την αναγόρευση ο/η ΥΔ οφείλει να παραδώσει την ακαδημαϊκή ταυτότητα στο ΓΜΣΕ. Ομοίως, σε περίπτωση αναστολής. Μετά το πέρας αυτής εκδίδεται νέα ταυτότητα.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι απαραίτητη για την πλειονότητα των παρακάτω διαδικασιών.

Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Οι ΥΔ έχουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ και για πέντε (5) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωσή της, δικαίωμα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

Κέντρο Η/Υ και Κέντρο Δικτύων

Οι ΥΔ έχουν δικαίωμα απόκτησης ατομικού κωδικού χρήσης για το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΚΗΥ) και το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ), που τους παρέχει - μεταξύ άλλων - υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου, χρήση διαφόρων πολυεπεξεργαστικών συστημάτων κλπ.

Υγειονομική Περίθαλψη

Οι ΥΔ, οι οποίοι/ες δεν είναι ασφαλισμένοι/ες σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4452/2017 (αρ.31, παρ.3), έχουν δικαίωμα πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του Ν.4386/2016 (αρ.33). Ως εκ τούτου, δεν εκδίδονται ούτε ανανεώνονται πλέον βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους/ες ΥΔ.

Εστίαση - Σίτιση

Οι ΥΔ, που πληρούν τα κριτήρια που περιγράφει ο σχετικός νόμος, έχουν δικαίωμα στέγασης στις Εστίες του ΕΜΠ, καθώς και δωρεάν σίτισης, με την έκδοση της σχετικής κάρτας.

Αίθουσα Υποψηφίων Διδακτόρων

Η Σχολή έχει διαθέσει την αίθουσα Μ.417 για αποκλειστική χρήση από τους/τις ΥΔ της Σχολής. Η αίθουσα βρίσκεται στον τέταρτο (4ο) όροφο του κτιρίου Μπουμπουλίνας και είναι διαθέσιμη κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του κτιρίου Μπουμπουλίνας.

Ιστοσελίδα Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Οι ΥΔ μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που αφορούν στις ΔΣ από την ιστοσελίδα της Σχολής, στην οποία μπορούν να βρουν και τον κατάλογο των ενεργών ΔΔ που εκπονούνται ανά Τομέα.
*Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της μεθόδου λήψης του περιεχομένου συγκεκριμένων σελίδων ή και ολόκληρης της ιστοσελίδας, μέσω των τροφοδοτήσεων RSS.