Επταμελής εξεταστική επιτροπή και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Τελική έκθεση προόδου

Η τριμελής επιτροπή, μετά την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου του/της Υποψηφίου/ας Διδάκτορος (ΥΔ) και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, καταθέτει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τομέα και κατόπιν στη ΓΣ της Σχολής:

 • την τελική έκθεση προόδου με
 • τον οριστικό τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) και
 • την πρόταση συγκρότησης της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Η αξιολόγηση της ΔΔ γίνεται από Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της ΓΣ, στην οποία μετέχουν:

 • τρία (3) μέλη της τριμελούς επιτροπής και
 • τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.
  *Σε όσες ΔΔ έχουν γίνει δεκτές μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς επιτροπής αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η Επταμελής Επιτροπή, ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης της ΔΔ, θα πρέπει να αποτελείται από:

 • τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων
  τρία (3) θα πρέπει να ανήκουν στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και
 • δύο (2) κατ’ ελάχιστον μέλη εκτός Σχολής,
  μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Πριν από την υποστήριξη της ΔΔ, κάθε ΥΔ υποβάλλει στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας (ΓΜΣΕ) υπεύθυνη δήλωση ότι ολόκληρη η ΔΔ ή ουσιώδη μέρη της δεν έχουν υποβληθεί προς κρίση σε άλλες εξεταστικές επιτροπές και ότι ο/η ΥΔ δεν έχει υποβληθεί ήδη προηγουμένως σε δοκιμασία επί διδακτορία με το ίδιο θέμα.

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Μετά τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής, ο/η επιβλέπων/ουσα της ΔΔ ενημερώνει εγκαίρως το ΓΜΣΕ για την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα της παρουσίασης, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στην ομαλή διεξαγωγή αυτής, π.χ. τηλεδιάσκεψη.

Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της ΔΔ από κάθε ΥΔ γίνεται δημόσια, ενώπιον της επταμελούς επιτροπής και κατόπιν πρόσκλησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα και κοινοποιείται από το ΓΜΣΕ προς όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής, τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα.
*Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί μπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση και έχουν δικαίωμα λόγου αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Για την έγκριση της ΔΔ θα πρέπει:

 • τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντος, να συμμετέχουν με φυσική παρουσία, ενώ τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της επιτροπής να συναινέσουν στην έγκριση της ΔΔ.

Η επταμελής επιτροπή δεν αποδίδει βαθμό ούτε άλλο χαρακτηρισμό της ΔΔ. Στην περίπτωση έγκρισης, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την επανυποβολή της ΔΔ με διορθώσεις σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Εάν η ΔΔ απορριφθεί, δεν επιτρέπεται να υποβληθεί εκ νέου προς κρίση στο ίδιο ή σε άλλο ΑΕΙ.

Η έγκριση της ΔΔ βεβαιώνεται με σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία αξιολόγησης μέλη της επταμελούς επιτροπής και διαβιβάζεται δια του ΓΜΣΕ στον ή στην Κοσμήτορα της Σχολής. Στην περίπτωση που η επιτροπή έχει ζητήσει επανυποβολή της ΔΔ με διορθώσεις, υποβάλλεται πρόσθετο πρακτικό επιβεβαίωσης των διορθώσεων και τα δύο πρακτικά διαβιβάζονται μαζί από το ΓΜΣΕ στον ή στην Κοσμήτορα της Σχολής.


Σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔΣ) της Σχολής, στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μπορούν να μετέχουν ως μέλη:
 • ​​μέλη ΔΕΠ
  της Σχολής ή
  άλλης Σχολής του ΕΜΠ ή
  άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή
  Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου ως ομοταγούς, ή
 • ερευνητές/τριες
  των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εσωτερικού (Ν.4310/2014, αρ.13Α) ή
  από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εξωτερικού (ΔΟΑΤΑΠ), οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.