Υποτροφίες Διδακτορικών Σπουδών

Υποτροφίες ΕΛΚΕ/ΕΜΠ

To EMΠ έχει καθιερώσει τη χορήγηση υποτροφιών προς τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΥΔ) από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Οι υποτροφίες χορηγούνται από τον ΕΛΚΕ στις Σχολές του ΕΜΠ υπό τη μορφή Ερευνητικού Προγράμματος Πλαισίου, ύστερα από προκήρυξη στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και είναι τριετούς διάρκειας, με ετήσια ανανέωση. Τις υποτροφίες διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (ΕΔΕΙΛ).

Στη Σχολή αναλογούν δεκατείς (13) υποτροφίες, οι οποίες μοιράζονται στους Τομείς ως εξής:

 • 4 στον Τομέα I «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»
 • 4 στον Τομέα II «Πολεοδομία - Χωροταξία»
 • 3 στον Τομέα III «Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός»
 • 2 στον Τομέα IV «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής».
Υποτροφίες ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)  προκηρύσσει σημαντικό αριθμό υποτροφιών για:

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
 • Διδακτορικές Σπουδές
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα.
Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) προκηρύσσει:

 • Υποτροφίες για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
 • Ερευνητικά έργα για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριων
 • Ερευνητικά έργα για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριων
 • Δράση "Επιστήμη και Κοινωνία".
Ενημέρωση - Αρχείο

Οι ΥΔ μπορούν να ενημερώνονται για την προκήρυξη υποτροφιών και βραβείων από:

​Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες ΕΛΚΕ (ισχύοντα Κανονισμό, κατάλογο υποτρόφων, ευρετήριο προκηρύξεων), καθώς και προκηρύξεις υποτροφιών και βραβείων από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς περασμένων ετών μπορείτε να βρείτε στο υλικό.