Επικουρικό διδακτικό έργο

Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (ΥΔ) είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό σε μαθήματα του πενταετούς Προγράμματος Σπουδών (Γνωστικές Περιοχές και Διατομεακά Εργαστήρια) και των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ).

Γνωστικές περιοχές και μαθήματα Σχολής
 • Σχεδιαστικά και Συνθετικά μαθήματα [πληροφορίες: Τομέας 1]
 • Γεωμετρικές Απεικονίσεις [πληροφορίες: Τομέας 3]
 • Εικαστικά/Ζωγραφική/Πλαστική [πληροφορίες: Τομέας 3]
 • Πολεοδομία – Χωρικός Σχεδιασμός [πληροφορίες: Τομέας 2]
 • Οικοδομική [πληροφορίες: Τομέας 4]
 • Δομική Μηχανική [πληροφορίες: Τομέας 4]
 • Ιστορία και Θεωρία [πληροφορίες: Τομέας 1]
Διατομεακά Εργαστήρια Σχολής
Προκήρυξη και όροι συμμετοχής

Το επικουρικό διδακτικό έργο προκηρύσσεται από τη Σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου και η επιλογή των ΥΔ που το παρέχουν γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) της Σχολής μετά από εισήγηση επιτροπής. Η απασχόληση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη ή  έξι (6) εξάμηνα συνολικά και οφείλει να είναι αμειβόμενη με αμοιβή που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, εκτός αν οι ΥΔ λαμβάνουν υποτροφία, η οποία προβλέπει την παροχή επικουρικού έργου.

Οι υποψήφιοι/ες δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις σε έως και δύο (2) γνωστικές περιοχές ή Διατομεακά Εργαστήρια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταθέσουν αντίστοιχα δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία.

Αποζημίωση και όροι απασχόλησης

Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται μέχρι έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας καθορίζεται σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση, μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • οι ΥΔ που διανύουν το πρώτο (1ο) έτος εκπόνησης της Διδακτορικής τους Διατριβής (ΔΔ) και οι οποίοι/ες έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες έναρξης ή
 • οι ΥΔ για τις ΔΔ των οποίων έχει κατατεθεί έκθεση προόδου κατά το:
  • προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος [επικουρικό χειμερινού εξαμήνου] ή
  • τρέχον ακαδημαϊκό έτος [επικουρικό εαρινού εξαμήνου].
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται στην προκήρυξη)
 • Έντυπο συνοπτικής παρουσίασης στοιχείων υποψηφίου (επισυνάπτεται στην προκήρυξη)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αναλυτικές βαθμολογίες και τίτλοι σπουδών
 • Portfolio (υποβάλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή – DVD ή CD)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναγράφονται:
  • Η ύπαρξη ή μη
   1. Υποτροφίας και
   2. Θέσης Εργασίας στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. 
  • Τα μαθήματα/Εργαστήρια και τα εξάμηνα κατά τα οποία ο/η υποψήφιος/α παρείχε επικουρικό έργο στο παρελθόν.
  • Η κατοχή ή μη Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ)
 • Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης για τη χορήγηση Υποτροφίας
  (σε περίπτωση ύπαρξης υποτροφίας)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Κοσμήτορα.