Εργαστήριο Προπλασμάτων

  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Προσωπικό

  • Θεόδωρος Βαγενάς, Α' Βαθμίδα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 210 772 3826 210 772 3826
Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική Πράξη Β.Δ. 132/1962 (ΦΕΚ 32Α/22-2-1962), Ένταξη στη Σχολή ΦΕΚ 80/1-3-83

Το Εργαστήριο Προπλασμάτων σκοπό έχει την τεχνική υποστήριξη του διδακτικού έργου της Σχολής Αρχιτεκτόνων. Στους χώρους του Εργαστηρίου προσφέρεται στους σπουδαστές εκπαίδευση σε τεχνικές κατασκευής προπλασμάτων με συμβατικές ή τεχνολογικά εξελιγμένες μεθόδους.

Ο εξοπλισμός του Ε.Π. περιλαμβάνει χειροκίνητα εργαλεία κατασκευής προπλασμάτων, συμβατικά μηχανήματα ξυλουργείου και επεξεργασίας μετάλλων, όπως και σύγχρονες εργαλειομηχανές οδηγούμενες από Η.Υ. (router, laser cutter, digital cutter, 3d printers, 3d scanners).