Νομικό πλαίσιο Διδακτορικών Σπουδών και Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Οι διαδικασίες που αφορούν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ διέπονται από τους παρακάτω Νόμους και Κανονισμούς:

  • Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για όσες ΔΔ έχουν γίνει δεκτές μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (04/08/2017) ή
  • Ν.3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για όσες ΔΔ έχουν γίνει δεκτές πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017 (Ν.4559/2018, αρ.60) και
  • Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔΣ) της Σχολής, ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης
    (ΦΕΚ 1806/τ.Β’/21-05-2018).

Οι διαδικασίες που αφορούν στην εκπόνηση ΔΔ σε συνεπίβλεψη μεταξύ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και Ιδρυμάτων της αλλοδαπής διέπονται από την:

  • Υ.Α.41931/Ζ1/2018, όπως τροποποίηθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 972/τ.Β'/19-03-2018).

Οι διαδικασίες που αφορούν στην εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ περιγράφονται στον:

Το πλήρες νομικό πλαίσιο που διέπει τις Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές, την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας, καθώς και επιμέρους διατάξεις (υποτροφίες, επικουρικό, φοιτητικά κλπ) μπορείτε να το βρείτε στο υλικό.