Επιχορήγηση συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια

Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (ΥΔ) οφείλουν να επιδιώκουν ενεργή παρουσία στην ελληνική και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) είναι να παρουσιάσουν υπόμνημα με τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής, τα οποία θα ληφθούν υπόψη από την τριμελή επιτροπή στην έγγραφη εισήγησή της προς τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Σχολής για την υποστήριξη της ΔΔ.

Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Φοιτητικής Λέσχης (ΦΛ) ΕΜΠ εγκρίνει κατ' έτος τη διάθεση συγκεκριμένων ποσών ανά Σχολή για την επιχορήγηση της συμμετοχής ΥΔ σε συνέδρια εντός του αντίστοιχου οικονομικού έτους, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας (ΓΜΣΕ).

Οι αιτήσεις που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή και εφόσον οι ΔΔ δεν έχουν εκκρεμότητες σε σχέση με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔΣ) της Σχολής, εγκρίνονται από τη ΓΣ μέχρι κάλυψης του διαθέσιμου κονδυλίου και διαβιβάζονται από το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης της Σχολής στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Μέριμνας.