ΤΟΜΕΑΣ Ι

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων

  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

Μέλη

Εξωτερικά Μέλη

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 237/1973 (ΦΕΚ 208Α/13-9-1973), ΦΕΚ 80Β/1-3-1983

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία στα συνθετικά μαθήματα με θέματα από το σύνολο σχεδόν της αρχιτεκτονικής γνωσιολογίας.

Στο ίδιο επιστημονικό πεδίο πραγματοποιεί έρευνα και ειδικότερα έχει ως τώρα ασχοληθεί με θέματα:

  • Ανάλυσης και μεθοδολογίας προστασίας και σχεδιασμού ιστορικών αστικών συνόλων
  • Προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων
  • Διερεύνησης δυνατοτήτων επανασχεδιασμού και αναβίωσης κτηρίων
  • Εκπαιδευτικών Κτιρίων
  • Περιβαλλοντικού - Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

Έχει συνεργασθεί με το Υπ. Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το ΥΠΕΠΘ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης της Βουλής.