Επιτροπή Βιβλιοθήκης

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας Ι

Συντονίστρια

Αναπληρωματικό Μέλος

  • , Καθηγήτρια 210 772 3382  

Τομέας II

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας IV

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Η επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Κοσμήτορα. Συμμετέχουν οι διευθυντές όλων των Τομέων.