Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας Ι

Μέλος

  • , Καθηγήτρια 210 772 3382  

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας II

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

  • , Καθηγήτρια 210 772 3567 210 772 3390

Τομέας IV

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Συντονίστρια

Έχει ως αντικείμενο όλα τα θέματα του Προγράμματος Σπουδών, τα Εργαστηριακά μαθήματα, την Πρακτική Άσκηση κλπ.

Η επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Κοσμήτορα. Συμμετέχουν οι διευθυντές όλων των Τομέων.