Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3929
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3898
Βαθμίδα: 
Τίτλοι σπουδών: 
  • 1971-76: Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π.
  • 1979-82: 3ος κύκλος Αρχιτεκτονικής Σχολής U.P.A. 6, Παρίσι, Γαλλία. Διπλωματική εργασία για την ανοικτή προκατασκευή με εφαρμογή συγκεκριμένων κατασκευαστικών συστημάτων. Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας D.P.L.G.
  • 1979-81: D.E.A. στην φιλοσοφία του Πολιτισμού Πανεπιστήμιο Paris I, Pantheon-Sorbonne.
  • 1980-84: Διδακτορική διατριβή 3ου κύκλου στο Paris I. Καθηγητής O.R. d’Allonnes. Θέμα: CONCEPTION ARCHITECTURALE EN INDUSTRIALISATION OUVERTE: DU PROJET TOTAL A LA GESTION GLOBALE.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Εξελιγμένα συστήματα αρχιτεκτονικής τεχνολογίας
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Σχεδιασμός, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, σχέση σχεδιασμού και τεχνολογίας.
  • Ψηφιακός σχεδιασμός και παραγωγή.
  • Παραμετρικός σχεδιασμός, σχεδιασμός διάδρασης, υβριδικά συστήματα, ευφυή δομικά στοιχεία, διαχείριση γνώσης.
  • Φιλοσοφία της τεχνολογίας.