Επαμεινώνδας Τσίγκας

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 1589
Βαθμίδα: 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 

2016: Διδάκτορας Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. (Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας).

1989 : Πτυχιούχος του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.  

Γνωστικό  αντικείμενο

«Ψηφιακή τεχνολογία στην χωρική ανάλυση και τον χωρικό σχεδιασμό»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • GIS & Remote Sensing στον Χωρικό Σχεδιασμό
  • Μέθοδοι και διαδικασίες χαρτογραφικής απεικόνισης των χωρικών φαινομένων τόσο σε πολεοδομική, όσο και χωροταξική κλίμακα
  • Σύγχρονες μέθοδοι δημιουργίας χαρτογραφικών υποβάθρων κατάλληλων για την πολεοδομία και τη χωροταξία, με χρήση μεθόδων φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης (επεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης, ταξινόμηση των χρήσεων γης και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας για την χωρική ανάλυση)
  • Χωρικά μοντέλα λήψης αποφάσεων και υλοποίησης πολιτικών για τον χωρικό σχεδιασμό
  • Διασύνδεση  μοντέλων χωρικών δεδομένων, οργάνωση και ερμηνεία του ψηφιακού χώρου, σχεδιασμός σε τρεις διαστάσεις 

 

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Εαρινό εξάμηνο