ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Περιβάλλον και ανάλυση του αστικού χώρου

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4054
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Εισαγωγή στο αντικείμενο της πολεοδομίας και της ιστορίας του πολεοδομικού σχεδιασμού και εξοικείωση με τις τεχνικές ανάλυσης του αστικού χώρου. Θέματα και έννοιες που αφορούν στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις του σχεδιασμού σε αυτό. Κατανόηση της πόλης ως σύνθετου χωρικού και κοινωνικού φαινομένου και ανίχνευση των παραγόντων που οργανώνουν τη ζωή και τους μετασχηματισμούς της. Κατανόηση της σημασίας του αστικού πρασίνου για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, της σημασίας που έχει η διαχείριση της κυκλοφορίας στο αστικό πλαίσιο.

 

Διδάσκοντες