ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3

Χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4196
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ζητήματα οργάνωσης, λειτουργίας και στρατηγικού σχεδιασμού στον αστικό, περιαστικό και εξωαστικό χώρο σε πολλαπλά επίπεδα προσέγγισης υπό το πρίσμα των αλληλεξαρτήσεων της κοινωνικο-οικονομικής δυναμικής και του γεωγραφικού χώρου. Θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του χώρου, με έμφαση στην περιβαλλοντική και της πολιτιστική διάσταση. Οικιστικό δίκτυο, ο ρόλος των πόλεων και των δικτύων. Σχέδια, εργαλεία εφαρμογής και συντονισμός σε διαφορετικά επίπεδα λήψης αποφάσεων. Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Αστική διακυβέρνηση.

Διδάσκοντες