Κωνσταντίνα Βαλεριάνου

Γραφείο: 
Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3811
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3809
Βαθμίδα: 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 
  • Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (1993).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, Κατεύθυνση: Πολεοδομία και Χωροταξία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2000).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2007). 

Γνωστικό Αντικείμενο:

Σχεδιασμός του χώρου και κοινωνικο-οικονομικοί μετασχηματισμοί (ΦΕΚ 320, τ. Β΄, 7-2-2017).

 

 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Η ερευνητική δραστηριότητα εστιάζει, κυρίως, στις θεματικές ενότητες:

    1.  Χωρο-κοινωνικοί μετασχηματισμοί, εξελίξεις αναπτυξιακών δικτύων: προσεγγίσεις σχεδιασμού

  • παραγωγικές δραστηριότητες και συνέργειες με τον αστικό χώρο: όψεις της κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας,
  • χωρο-κοινωνικές εξελίξεις και οι ιδιατερότητες των τοπικών σχηματισμών.

    2.  Καινοτόμες διαδικασίες και εργαλεία για την ανάλυση και τον σχεδιασμό του χώρου: νέες θεσμικές ρυθμίσεις, συσχετίσεις με διαδικασίες σχεδιασμού.

 

 

Η Δρ. Κωνσταντίνα Βαλεριάνου, από το 1998 (και από το 2012 ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, ΦΕΚ 1011, τ. Β΄, 23-4-2014), έως σήμερα, δραστηριοποιείται στο Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου (www.ntua.gr/arch/spacereg) -Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας- σε ζητήματα χωρικής ανάλυσης, στρατηγικών και σχεδιασμού. 

Η ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα εστιάζει, κυρίως, στην ανάγνωση, ερμηνεία και αξιολόγηση των σύγχρονων χωρο-κοινωνικών μετασχηματισμών, υιοθετώντας τη θέση πως για την κατανόηση και την ερμηνεία των διαδικασιών παραγωγής, διαμόρφωσης και εξέλιξης του χώρου, καθώς και για τις στρατηγικές σχεδιασμού, είναι απαραίτητο τα γεωγραφικά-χωρικά δεδομένα να συσχετίζονται με πολυ-επίπεδες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές παραμέτρους. Υπό το πρίσμα αυτό, η ερευνητική και διδακτική διαδικασία υιοθετεί "ενιαία" διεπιστημονική προσέγγιση για τον χώρο, προσδιορίζοντας, τις ιδιατερότητες των επιμέρους χωρικών σχηματισμών, σε κάθε στάδιο του αναπτυξιακού βηματισμού. 

Η ερευνητική εμπειρία, τροφοδοτεί όλα αυτά τα χρόνια τη δραστηριότητα στα προπτυχιακά (υποχρεωτικά και ειδικά/κατ' επιλογήν) μαθήματα, τα οποία συντονίζει/συμμετέχει ο Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας καθώς και στα μεταπτυχιακά μαθήματα των Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, στα οποία η Κ. Βαλεριάνου συμμετέχει.

Βλέπε περαιτέρω συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα.         

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Εαρινό εξάμηνο