ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 2

Επεμβάσεις στον Αστικό Χώρο

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4101
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Σχεδιαστικές επεμβάσεις στον αστικό χώρο. Πολεοδομικές παρεμβάσεις: αναδρομή, τάσεις, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Πολεοδομικές λειτουργίες, χρήσεις γης, δείκτες και συντελεστές, πρότυπα. Τύποι Πολεοδομικών Σχεδίων. Επεκτάσεις των Πολεοδομικών Σχεδίων, αναπλάσεις, σημειακές παρεμβάσεις. Στρατηγικός αστικός σχεδιασμός. Παραδείγματα πολεοδομικών παρεμβάσεων: προϋποθέσεις και επιπτώσεις, ωφελούμενοι και θιγόμενοι. Ελληνική πολεοδομική νομοθεσία. Διοικητική υποδομή και πλαισίωση. Κράτος, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Κυκλοφορία, κέντρα πόλης, ελεύθεροι και δημόσιοι χώροι.

Διδάσκοντες