Επιτροπή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας Ι

Συντονίστρια

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας II

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας IV

Μέλος

Έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση των κτιριολογικών προγραμμάτων των χώρων της Σχολής και τη διατύπωση προτάσεων για την κάλυψη των αναγκών σε χώρους της Σχολής, της διαμόρφωσης των χώρων κλπ.

Η επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Κοσμήτορα. Συμμετέχουν οι διευθυντές όλων των Τομέων.