Γεωργία Μαρίνου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3318
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3319
Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  • Δίπλωμα D.E.S. (Αναστηλωτού), Diplôme d' 'Etudes Supérieures sur la Connaissance et la Conservation des Monuments Anciens, Σχολής Chaillot Υπουργείου Πολεοδομίας και Οικισμού της Γαλλία.
  • Δίπλωμα D.E.A. d'Esthétique et Sciences de l’Art, Paris I, Panthéon Sorbonne.
  • Διδάκτωρ Αρχιτέκτων - Μηχανικός Ε. Μ. Π (βαθμός Άριστα).
  • Μεταδιδακτορικές σπουδές στη Γερμανία (μεταπτυχιακό τμήμα Weiterbildungs und Beratungszentrum für Denkmalpflege und behutsame Altbauinstandsetzung, Δρέσδη, 1995) και Φιλoξεvoύμεvη συvεργάτης στov "Τoμέα Ειδικής 'Ερευvας 315 για τη Συvτήρηση τωv Iστoρικώv Μvημείωv" τoυ Γερμαvικoύ Iδρύματoς Ερευvώv, στo Παvεπιστήμιo της Καρλσρoύης (Sonderforschungsbereich 315, Erhalten Historisch Bedeutsamer Bauwerke, Universität Karlsruhe).

Ξένες γλώσσες

Άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών (δίπλωμα Proficiency και Diplôme d' 'Etudes Supérieures, αντίστοιχα) και καλή γνώση Γερμανικών.

Γνωστικό αντικείμενο: 
Ιστορία της αρχιτεκτονικής – Βυζαντινών και μεσαιωνικών χρόνων και αναστήλωση των μνημείων αυτής της περιόδου
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής. Αναστήλωση - Προστασία Μνημείων και Συνόλων

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Προστασία Μνημείων" - Κατεύθυνση Α: "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων"
Κοινά Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Ασκήσεις Κατεύθυνσης