Ανάλυση και μελέτη ιστορικών κτιρίων και συνόλων

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4211
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
6
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το μάθημα εισάγει σε θέματα αναγνώρισης της ιστορικής κληρονομίας και αποτελεί ένα σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο αναγνώρισης ενός παραδοσιακού οικιστικού συνόλου συμβάλλοντας στη διατήρηση, αποκατάσταση και ένταξη στις συνθήκες της σύγχρονης ζωής, των ιστορικών κατασκευών και των ιστορικών συνόλων, που αποτελεί σήμερα σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αίτημα και βασική περιβαλλοντική επιταγή. Το μάθημα περιλαμβάνει την επιτόπια καταγραφή και ανάλυση ιστορικών – παραδοσιακών οικισμών του ελληνικού χώρου, που αφορά στοιχεία σχετικά με τη συγκρότηση και τη δομή του οικιστικού συνόλου, τον αρχιτεκτονικό, μορφολογικό και δομικό χαρακτήρα των κτισμάτων του και την αξιολόγηση του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού του χαρακτήρα. Το υλικό που συγκεντρώνεται ταξινομείται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Διδάσκοντες