Η αστική πολυκατοικία της Μεταπολεμικής Αθήνας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.06.2016
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: