Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων 2021-2022

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 31.3.2021

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προκηρύσσει 28 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι οποίες κατ’ αρχήν κατανέμονται στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 1. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα I «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»,
 2. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα II «Πολεοδομία και Χωροταξία»,
 3. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα III «Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός» και
 4. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα IV «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής».

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη) στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας της Σχολής από τη Δευτέρα 10 έως και την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο (rar, zip ή 7z), με τίτλο «Αίτηση ΥΔ 2021-2022 επώνυμο όνομα», στο οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται όλα τα έγγραφα σε ξεχωριστά αρχεία pdf και αριθμημένα όπως αναγράφονται στην προκήρυξη, στο συνημμένο πρότυπο της αίτησης και συνοπτικά παρακάτω:

 1. Αίτηση
 2. Ερευνητική πρόταση
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Τίτλοι σπουδών

​​Σχετικά με τα πτυχία/διπλώματα της αλλοδαπής:

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί (επισυνάπτεται πρότυπο).

 1. Ξένες γλώσσες
 2. Συστατικές επιστολές: θα πρέπει να αποσταλούν απευθείας από τους/τις συγγραφείς (μέσω e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr) και έως την ίδια καταληκτική ημερομηνία (27/05/2020, 12:00).
  *Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ή της υποψηφίας.
 3. Ταυτότητα

Κανένα δικαιολογητικό δε θα γίνει δεκτό μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας.

Επισυνάπτεται ένα πρότυπο για τη συμπλήρωση της αίτησης και την καταγραφή των στοιχείων και των δικαιολογητικών, με επιπλέον επεξηγήσεις,