Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων 2020-2021 [σημαντική ενημέρωση: αλλαγή στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων]

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 28.4.2020

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προκηρύσσει 28 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίες κατ’ αρχήν κατανέμονται στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 1. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα I «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»,
 2. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα II «Πολεοδομία και Χωροταξία»,
 3. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα III «Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός» και
 4. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα IV «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής».

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 4 έως και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00,

αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr.

Πιο συγκεκριμένα, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να αποστείλει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο (rar, zip ή 7z), με τίτλο «Αίτηση ΥΔ 2020-2021 (επώνυμο) (όνομα)», στο οποίο να εμπεριέχονται όλα τα έγγραφα σε ξεχωριστά αρχεία pdf και αριθμημένα όπως αναφέρονται στην προκήρυξη και παρακάτω:

 1. Αίτηση
 2. Ερευνητική πρόταση
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Τίτλοι σπουδών
 5. Ξένες γλώσσες
 6. Συστατικές επιστολές: θα πρέπει να αποσταλούν απευθείας από τους/τις συγγραφείς (μέσω e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr), με τα στοιχεία του υποψηφίου ή της υποψηφίας και έως την ίδια καταληκτική ημερομηνία (21/05/2020, 12:00).
 7. Ταυτότητα

Κανένα δικαιολογητικό δε θα γίνει δεκτό μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας.

Επισυνάπτονται η νέα αίτηση, καθώς και ένα παράδειγμα καταγραφής των στοιχείων και των δικαιολογητικών, με επιπλέον επεξηγήσεις.

Σχετικά με τα πτυχία/διπλώματα της αλλοδαπής:

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί (επισυνάπτεται πρότυπο).