Η διερεύνηση της δομής και αξιακής συγκρότησης της νέας χωροχρονικής κατασκευής αναπαράστασης του τραύματος μέσω της χαρτογράφησής του. Η περίπτωση της Μικρασιατικής καταστροφής.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.07.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.04.2018
Ερευνητής: 
Παρασκευή Αργυρακάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: