Χωρικές Διαστάσεις της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης μεταναστευτικών ομάδων στις γειτονιές της Αθήνας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
26.10.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.01.2012
Ερευνητής: 
Κωνσταντίνος Φιλιππάκης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: