Μηχανισμοί νοηματοδότησης στην Αρχιτεκτονική. Η Αρχιτεκτονική της χειρονομίας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
31.10.2001
Ημερομηνία Έναρξης: 
31.10.2001
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.12.2001
Ερευνητής: 
Άγγελος Ψιλόπουλος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: