Ο Χώρος χωρίς ιδιότητες: Τεχνολογικές αλλαγές και χώρος

Ημερομηνία Αποδοχής: 
20.12.2000
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.12.2000
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
19.02.2001
Ερευνητής: 
Αθηνά Σταυρίδου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: