Διερεύνηση της εξέλιξης και δομής του πολεοδομικού ιστού: Αθήνα, Βιέννη, Παρίσι

Ημερομηνία Αποδοχής: 
20.12.2000
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.12.2000
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.07.2001
Ερευνητής: 
Ειρήνη - Καλλισθένη Αβδελίδη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: