Το πέρασμα από την τοιχοποιΐα στο σκυρόδεμα και η σεισμική συμπεριφορά των κτιρίων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
31.05.2000
Ημερομηνία Έναρξης: 
31.05.2000
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.09.2001
Ερευνητής: 
Βασίλειος Χρηστάκης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: