Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων και διαδικασία αξιολόγησης

Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

Κάθε χρόνο η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ προκηρύσσει εικοσιοκτώ (28) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ), οι οποίες κατ’ αρχήν κατανέμονται στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 1. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα I «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»,
 2. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα II «Πολεοδομία και Χωροταξία»,
 3. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα III «Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός» και
 4. Επτά (7) θέσεις στον Τομέα IV «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και οι διπλωματούχοι του ΕΜΠ και των Πολυτεχνικών Σχολών πενταετούς φοίτησης ή άλλων Σχολών με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (για παράδειγμα, αν οι υποψήφιοι/ες έχουν ερευνητικό έργο ή δημοσιεύσεις) μπορεί να γίνει δεκτός/ή και μη κάτοχος ΔΜΣ. Εφόσον επιλεγεί, υποχρεούται, με βάση σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) της Σχολής, να παρακολουθήσει επιτυχώς τα καθορισμένα κατά περίπτωση μεταπτυχιακά μαθήματα προκειμένου να γίνει η αναγόρευση σε Διδάκτορα, μετά την επιτυχή εκπόνηση της ΔΔ.

Χρονοδιάγραμμα και περιγραφή διαδικασιών προκήρυξης θέσεων, υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων και επιλογής νέων Υποψηφίων Διδακτόρων

Μάρτιος - Απρίλιος: Η ΓΣ της Σχολής, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) της Σχολής και των Τομέων, εγκρίνει την προκήρυξη θέσεων ΥΔ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη αναρτάται εγκαίρως στην ιστοσελίδα της Σχολής από το ΓΜΣΕ.

Μάιος (3 έως 4 εβδομάδες): Οι ενδιαφερόμενοι/ες για εκπόνηση ΔΔ υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας (ΓΜΣΕ) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική προκήρυξη. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:​

 1. Αίτηση στην οποία αναγράφονται:
  • ο προτεινόμενος Τομέας εκπόνησης,
  •  ο προτεινόμενος τίτλος,
  • το προτεινόμενο ως επιβλέπον μέλος του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής, το οποίο πρέπει να ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης ΔΔ και
  • η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, που μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.
 2. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών με πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
  *Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται η πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Πιστοποιητικά επάρκειας (τουλάχιστον μίας) ξένης γλώσσας.
 6. Δύο (κατ' ελάχιστον) συστατικές επιστολές.
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
 8. Μία πρόσφατη φωτογραφία.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται από το ΓΜΣΕ στους Τομείς, με κοινοποίηση στα προτεινόμενα ως επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ.

Ιούνιος (1 εβδομάδα): Τα προτεινόμενα ως επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ υποβάλλουν εισηγητικό σημείωμα με την γνώμη τους και, σε περίπτωση θετικής γνώμης, την προτεινόμενη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής.

Ιούνιος (3 έως 4 εβδομάδες): Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) του Τομέα, οι οποίες ορίζονται κατ’ έτος από τη ΓΣ της Σχολής.

Ιούλιος (πρώτο δεκαπενθήμερο): Η ΓΣ της Σχολής συγκαλείται και συνεκτιμώντας την εισήγηση της ΕΕ, τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος και των Τομέων, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της κάθε υποψηφίου/ας και ορίζει τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα. Η απόφαση της ΓΣ αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής και αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το ΓΜΣΕ σε κάθε υποψήφιο/α.

Προκηρύξεις θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων προηγούμενων ετών μπορείτε να βρείτε στο υλικό.