ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου": Κατεύθυνση Α - "Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΩΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ έχουν ως σκοπό τη συνολική ανάπτυξη της έρευνας στο ευρύ και ενιαίο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής. Όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης, διατηρώντας την εκπαιδευτική αυτονομία τους, αναπτύσσονται σε αυτό το κοινό πλαίσιο, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των εννοιολογικών εργαλείων για την πολλαπλή ανάλυση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής και τη συστηματική νοηματοδότηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τα μαθήματα της κατεύθυνσης, υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή, οργανώνονται με στόχο τη συστηματική προσέγγιση των δύο ειδικεύσεων Α1. «Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής» και Α2. «Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα ειδικών γνώσεων. Μετά την πολυετή λειτουργία της κατεύθυνσης και τις σταδιακές συγκλίσεις των διδασκόντων, αυτό που χαρακτηρίζει το κάθε κατ’ επιλογή μάθημα είναι ότι αφενός παρέχει εννοιολογικά εργαλεία για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής και αφετέρου, ανάλογα με το συγκεκριμένο παράδειγμα στο οποίο αναφέρεται, παρέχει λογικές για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλα τα μαθήματα συμβάλλουν ‘στον εμπλουτισμό των εννοιολογικών εργαλείων για την πολλαπλή ανάλυση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής’, μέσα από εξειδικευμένες αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Και η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο ειδικεύσεων συνίσταται στο ότι

  • στην ειδίκευση Α1. «Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής» τα συγκεκριμένα παραδείγματα προέρχονται από την Ιστορία, Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και την Περιγραφή των αποτελεσμάτων του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ενώ
  • στην ειδίκευση Α2. «Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» τα συγκεκριμένα παραδείγματα προέρχονται από Πειραματικές Διαδικασίες Σχεδιασμού που εκπονούν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Ο χαρακτήρας αυτός των μαθημάτων έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα πρόσφορος για την ανάπτυξη και υποστήριξη των ερευνητικών υποθέσεων του/της κάθε σπουδαστή/-τριας ανάλογα με το προσωπικό του/της πρόγραμμα επιλογής μαθημάτων. Η περαιτέρω οργάνωση των μαθημάτων σε ενότητες στοχεύει να βοηθήσει τους/τις σπουδαστές/-τριες σε κατάλληλες επιλογές μαθημάτων ως προς τις προσωπικές τους υποθέσεις έρευνας, και ταυτόχρονα να τους επιτρέπει να συνειδητοποιούν τη θέση τους στο ευρύτερο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην [Επιστημονική Γραμματεία].

Για υλικό παλαιότερων Ακαδημαϊκών Ετών [εδώ].

Για τις εκδόσεις του ΔΠΜΣ με επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν την περίοδο 1998-2014 [εδώ].