ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου": Κατεύθυνση Β - "Πολεοδομία - Χωροταξία"

Σκοπός - Αντικείμενο του προγράμματος

Αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών στην Κατεύθυνση Β’: «Πολεοδομία και Χωροταξία» είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στην πολεοδομία και χωροταξία. Σκοπός είναι η διεπιστημονική κατάρτιση διπλωματούχων μηχανικών του Ε.Μ.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας ή αποφοίτων ισοτίμων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, με σπουδές ειδίκευσης σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας καθώς επίσης και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Στις μεταπτυχιακές σπουδές της Κατεύθυνσης Β’: «Πολεοδομία και Χωροταξία» τίθενται οι βάσεις για συστηματική έρευνα στα θέματα του χώρου και της πόλης. Απασχολούνται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτός των μελών ΔΕΠ της συντονίζουσας και των συνεργαζόμενων σχολών Ε.Μ.Π. και πολλοί καθηγητές/ -τριες από άλλα Α.Ε.Ι της χώρας και του εξωτερικού, ειδικευμένοι επιστήμονες με πλούσια επαγγελματική εμπειρία καθώς και υποψήφιοι/ -ες διδάκτορες. Ο διατμηματικός χαρακτήρας του προγράμματος συντελεί στην αρτιότερη κάλυψη θεμάτων σε μια περιοχή που θεωρείται από τη φύση της διεπιστημονική, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό και λόγω της δημιουργούμενης πολυμορφίας του φοιτητικού δυναμικού (αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί χωροταξίας, περιβαλλοντολόγοι, γεωγράφοι, κ.α.) Έχει τεθεί ως επιδίωξη η σε βάθος κατάρτιση στελεχών του δημόσιου τομέα αλλά και των επαγγελματιών μελετητών γενικότερα, σε μια περίοδο που τα ζητήματα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στον ελληνικό χώρο. Τέλος, επιδιώκεται η διάδοση του σύγχρονου προβληματισμού γύρω από τους μετασχηματισμούς του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη συστηματικότερη προσέγγισή τους ώστε να διευκολύνεται η εκπόνηση μεταπτυχιακών μελετών αλλά και των διατριβών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Επιστημονική Γραμματεία.