ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Εργαστήριο Πλαστικής

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3704
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3701
Τοποθεσία: 
Ισόγειο κτ. Τοσίτσα, Συγκρότημα Πατησίων
  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Β.Δ. 132/1962 (ΦΕΚ 32Α/22-2-1962) Μετονομασία ΦΕΚ 208Α/1973, Ένταξη στη Σχολή ΦΕΚ 80Β/1-3-1983