Η κατασκευή του σώματος του πραγματικού: Σχεδιαστικός Μηχανισμός Απόδοσης Ιδιοτήτων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.07.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.04.2018
Ερευνητής: 
Ειρήνη Κρασάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: