Ιδιότητες του κενού στο Αστικό πεδίο και συλλογική ενεργοποίηση: Μία διακήρυξη της Αθήνας ως προς το Λανθάνον

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
19.09.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
10.10.2018
Ερευνητής: 
Ιωάννα - Ελευθερία Ζαχαριάδου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: