Όρια αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης: το ελληνικό παράδειγμα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.07.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
10.10.2018
Ερευνητής: 
Σοφία Ριζοπούλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Βασίλειος Κάλφας