Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιστορικών Κτηρίων του 20ου αιώνα από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.09.2016
Ερευνητής: 
Ιωάννα Καββαδά
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: