“Από το χώρο στον τόπο”. Η σύγχρονη πόλη ως σύνθετο υλικό και εννοιολογικό σύστημα.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
23.11.2016
Ερευνητής: 
Κανελία Κουτσανδρέα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: