Η προστασία και διαχείριση των ιστορικών κέντρων πόλεων στην Ελλάδα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.02.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.03.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
10.05.2017
Ερευνητής: 
Μαρία Μπεριάτου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: