Διατροφικά συστήματα και πόλη: μια νέα αστική και περιαστική συνθήκη

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
14.12.2016
Ερευνητής: 
Μαρία Παπαβασιλείου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αθανάσιος Παγώνης