Η πολιτική διαχείρισης του χώρου - χρήσεις γης και η επιρροή τους στις αξίες των ακινήτων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.11.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.12.2012
Ερευνητής: 
Μαρία Δεμένεγα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: