Ο Ρόλος του πράσινου στην ελληνική πόλη

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.01.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.12.2012
Ερευνητής: 
Μαρία Παπαϊωάννου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: